آلبـوم دلصـدا

تو که همیشه با منی . ما یه عمره همسنگریم … بندای پوتین و ببند باید همین امشب بریم آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد. باید همین امشب بریم این راهُ باید باز کرد .

آلبوم دلصدا – قطعه ی راه من